Consumer Information & Cancellation Policy

* For both programmes, the 22-week and 38-week programmes

The information is in both languages, Czech and English (Czech first, followed by English)

22-Week Medical Foundation Programme

Poučení

 

Společnost King Charles College, s. r. o., IČ: 09673610, sídlem Nad Primaskou 2410/26, Praha, Česká republika, e-mail: [email protected] (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s platnou právní úpravou ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění poučuje Studenta v souvislosti s dohodou o registraci studenta do kurzu na místě (dále jen „Dohoda“), kterou Student uzavřel/hodlá uzavřít se Společností o tom, že Dohoda spadá pod režim Občanského zákoníku; přičemž v souladu s ust. § 1811 odst. 2 uvádí:

 

 1. a) Student bere na vědomí následovné údaje týkající se totožnosti Společnosti: právnická osoba, společnost King Charles College, s. r. o., IČ: 09673610, sídlem Nad Primaskou 2410/26, Praha, Česká republika, e-mail: [email protected]. .
 2. b) předmětem Dohody je poskytnutí přípravného programu ke studiu na českých vysokých školách ve školním roce 2021/2022, zejména přípravného kurzu na přijímací zkoušky k univerzitnímu studiu na Karlově Univerzitě (dále jen „Kurz“) o délce 22 týdnů.
 3. c) studijní poplatek za výše uvedené poskytnutí služby Společností, tj. Kurzu, činí celkovou částku ve výši 10 285,- EURO (vč. DPH) přičemž částka ve výši 3 500,- EURO z celkové částky tvoří zálohu studijního poplatku, a Student bere na vědomí, že je povinen tuto zálohu studijního poplatku uhradit bezodkladně po podpisu Dohody. Vedle studijního poplatku za Kurz uhradí Student bezodkladně po podpisu Dohody k rukám Společnosti administrativní náklady Partnera ve výši 348,- EURO, které jsou nevratné, neboť Student výslovně žádá o zahájení administrace ihned po podpisu Smlouvy (pro studenty ze zemí mimo EU dále platí povinnost úhrady zálohy na ubytování a zdravotního pojištění, jako nutná podmínka pro žádost o studijní vízum. Navíc je zde 3,5% storno poplatek, který se vztahuje na vrácení vratných poplatků studenta.
 4. d) výše uvedený studijní poplatek (včetně zálohy) a administrativní náklady Partnera bude v souladu s článkem 9.10 Dohody Studentem uhrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti.
 5. e) náklady na dodání služby, tj. Kurzu, jsou započteny ve výše uvedené celkové částce za Kurz a taktéž výše uvedených administrativních nákladech Partnera. Student bere na vědomí, že jakýkoli náklady spojené s přijímací zkouškou na Karlovu Univerzitu nebo jinou univerzitu ponese sám a nejsou součástí celkového poplatku za Kurz.
 6. f) Student bere na vědomí, že účast v Kurzu nezaručuje úspěšnost při přijímacích zkouškách na Karlovu Univerzitu. Student je oprávněn odstoupit od Dohody písemným právním jednáním – odstoupením do 14 dnů od uzavření dohody, přičemž podmínky takového odstoupení jsou blíže specifikovány v článku 9.12 Dohody. Formulář pro odstoupení je připojen níže.
 7. g) závazek vyplývající z Dohody se stanovuje na dobu určitou, od podpisu Dohody až do ukončení Kurzu v souladu s termíny dle článku 9.5 Dohody.
 8. h) v případě, že se do Kurzu registruje celkem méně než 10 studentů nebo v případě, že uskutečnění Kurzu na místě (v Praze) bude znemožněno z důvodu vyšší moci, není Společnost povinna uspořádat Kurz na místě, a studenti registrovaní do Kurzu na místě mají namísto něj nárok na účast ve vědeckém kurzu online-živě za studijní poplatek 5.000,- EUR. Právo Studenta na ukončení dohody tím není dotčeno; platba administrativních nákladů Partnera se v žádném případě nevrací.

Acknowledgement

The company King Charles College, s.r.o., ID: 09673610, with its registered office at Nad Primaskou 2410/26, Prague, Czech Republic, e-mail: [email protected] (hereinafter referred to as the “Company”) hereby instructs, in accordance with the provisions of § 1811 para. 2 and § 1820 para. 1 of Act no. No. 89/2012 Coll., as amended, the Student in connection with the Student Registration Agreement on the On-site Course (hereinafter as „Agreement“) that the Student concluded/intends to conclude with the Company, that the Agreement falls under the regime of the Civil Code; and the Company hereby, in accordance with the provisions of § 1811 paragraph 2, states the following:

 

 1. a) The student takes note of the following data concerning the identity of the Company: legal entity, King Charles College, s.r.o., ID: 09673610, with its registered office at Nad Primaskou 2410/26, Prague, Czech Republic, e-mail: [email protected]..
 2. b) the subject of the Agreement is the provision of a preparatory course for study at Czech universities in the school year 2021/2022, in particular a preparatory course for admission examinations for university studies at the Charles University (hereinafter referred to as the “Course”) with the duration of 22 weeks..
 3. c) the total tuition fee for the abovementioned provision of services by the Company, i.e. the Course, amounts to an amount of 10.285,- EUR (incl. VAT), while the amount of 3,500,- EUR of the total amount constitutes an advance payment on the tuition fee, and the Student hereby acknowledges that he/she is obliged to pay the advance payment immediately after signature of the Agreement. Besides the course tuition fee, the Student shall, immediately after signature of the Agreement, pay the Company the administration costs of the Partner in the sum of 348,- EUR. The payment of these costs is non-refundable, as the Student expressly requests to start the administration immediately upon conclusion of the Agreement (for non-EU students there is an additional obligation to pay an accommodation deposit and health insurance as a prerequisite for a students visa application). In addition, there is a 3.5% cancellation fee that applies to the refund of the student’s refundable fees.
 4. d) the above-mentioned total tuition fee (including the advance payment) and the administration costs of the Partner will be paid by the Student by wire-transfer to the Company’s following bank account in accordance with Article 9.10 of the Agreement.
 5. e) all Companys´ expenses for delivery of the services, i.e. the Course, are included in the above-mentioned total tuition fee for the Course and in the above-mentioned administration costs of the Partner. The Student hereby acknowledges that any costs and/or expenses associated with the admission examinations for university studies at the Charles University or any other university will be solely borne by the Student and are not part of the total tuition fee for the Course.
 6. f) The Student hereby acknowledges, that participation in the Course does not guarantee success in the admission exams for the university studies at the Charles University. The Student is entitled to cancel the Agreement within 14 days upon its conclusion, whereby the conditions of such cancellation are specified under Article 9.12 of the Agreement. For a cancellation form see below.
 7. g) the Agreement is concluded for a specific duration, namely from the date of the signature of the Agreement until the termination of the Course in accordance with the dates set out in Article 9.5 of the Agreement.
 8. h) in case there are less than 10 registered students in the Course, or in case of force major that prevents the Course from opening onsite in Prague, the Company is not bound to organize the Course onsite and, instead, all students registered to the onsite Course will be entitled to receive an online-live scientific course for a tuition fee of 5.000,- EUR. The right of the Student to terminate the agreement remains unaffected; the payment of administration costs of the Partner is, in any case, non-refundable.

Oznámení o odstoupení

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám

svého zákonného práva a oznamuji, že odstupuji od dohody o registraci studenta do kurzu na místě uzavřené dne…, předmětem které je dohoda smluvních stran o podmínkách studia v přípravném programu v anglickém jazyce ke studiu na vysokých školách v České republice,

 

V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14 denní lhůty stanovené dle ustanovení 9.12 dohody, Vás zároveň žádám o vrácení zálohy ve výši 3 500,- EURO dle článku 9.9 výše uvedené dohody na bankovní účet: …. a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy Společnosti na adresu uvedenou v záhlaví výše uvedené dohody.

 

V ………. dne ……….

 

……………………………

Student

 

Notice of cancellation

 

Pursuant to the provisions of Section 1829(1) in conjunction with the provisions of Section 1818 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, I hereby declare that I cancel (withdraw from) the Student Registration Agreement on the On-site Course concluded on…, the subject matter of which is the agreement of the Contracting Parties on the conditions of study the preparatory programme in English for study at universities in the Czech Republic.

 

In the event of cancellation (withdrawal from) the agreement within the 14 days deadline pursuant to article 9.12 of the agreement above, I hereby request refund of the advance payment in the amount of 3,500 EUR pursuant to article 9.9 of the above agreement to the following bank account: … , no later than 14 days after delivery of this withdrawal to the Company.

 

In ………. on ……….

 

 

 

……………………………

Student

 

38-Week Medical Foundation Programme

Poučení

 

Společnost King Charles College, s. r. o., IČ: 09673610, sídlem Nad Primaskou 2410/26, Praha, Česká republika, e-mail: [email protected] (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s platnou právní úpravou ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění poučuje Studenta v souvislosti s dohodou o registraci studenta do kurzu na místě (dále jen „Dohoda“), kterou Student uzavřel/hodlá uzavřít se Společností o tom, že Dohoda spadá pod režim Občanského zákoníku; přičemž v souladu s ust. § 1811 odst. 2 uvádí:

 

 1. a) Student bere na vědomí následovné údaje týkající se totožnosti Společnosti: právnická osoba, společnost King Charles College, s. r. o., IČ: 09673610, sídlem Nad Primaskou 2410/26, Praha, Česká republika, e-mail: [email protected]. .
 2. b) předmětem Dohody je poskytnutí přípravného programu ke studiu na českých vysokých školách ve školním roce 2021/2022, zejména přípravného kurzu na přijímací zkoušky k univerzitnímu studiu na Karlově Univerzitě (dále jen „Kurz“) o délce 38 týdnů.
 3. c) studijní poplatek za výše uvedené poskytnutí služby Společností a Univerzitou Karlovou (Partner), tj. Kurzu, činí celkovou částku ve výši 16 500 EURO (vč. DPH) přičemž částka ve výši 3 500,- EURO z celkové částky tvoří zálohu studijního poplatku, a Student bere na vědomí, že je povinen tuto zálohu studijního poplatku uhradit bezodkladně po podpisu Dohody. Vedle studijního poplatku za Kurz uhradí Student bezodkladně po podpisu Dohody k rukám Společnosti administrativní náklady Partnera ve výši 348,- EURO, které jsou nevratné, neboť Student výslovně žádá o zahájení administrace ihned po podpisu Smlouvy (pro studenty ze zemí mimo EU dále platí povinnost úhrady zálohy na ubytování a zdravotního pojištění, jako nutná podmínka pro žádost o studijní vízum).
 4. d) výše uvedený studijní poplatek (včetně zálohy) a administrativní náklady Partnera bude v souladu s článkem 9.10 Dohody Studentem uhrazen bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti.
 5. e) náklady na dodání služby, tj. Kurzu, jsou započteny ve výše uvedené celkové částce za Kurz a taktéž výše uvedených administrativních nákladech Partnera. Student bere na vědomí, že jakýkoli náklady spojené s přijímací zkouškou na Karlovu Univerzitu nebo jinou univerzitu ponese sám a nejsou součástí celkového poplatku za Kurz.
 6. f) Student bere na vědomí, že účast v Kurzu nezaručuje úspěšnost při přijímacích zkouškách na Karlovu Univerzitu. Student je oprávněn odstoupit od Dohody písemným právním jednáním – odstoupením do 14 dnů od uzavření dohody, přičemž podmínky takového odstoupení jsou blíže specifikovány v článku 9.12 Dohody. Formulář pro odstoupení je připojen níže.
 7. g) závazek vyplývající z Dohody se stanovuje na dobu určitou, od podpisu Dohody až do ukončení Kurzu v souladu s termíny dle článku 9.5 Dohody.
 8. h) v případě, že se do Kurzu registruje celkem méně než 10 studentů nebo v případě, že uskutečnění Kurzu na místě (v Praze) bude znemožněno z důvodu vyšší moci, není Společnost povinna uspořádat Kurz na místě, a studenti registrovaní do Kurzu na místě mají namísto něj nárok na účast ve vědeckém kurzu online-živě za studijní poplatek 5.000,- EUR. Právo Studenta na ukončení dohody tím není dotčeno; platba administrativních nákladů Partnera se v žádném případě nevrací.

Acknowledgement

The company King Charles College, s.r.o., ID: 09673610, with its registered office at Nad Primaskou 2410/26, Prague, Czech Republic, e-mail: [email protected] (hereinafter referred to as the “Company”) hereby instructs, in accordance with the provisions of § 1811 para. 2 and § 1820 para. 1 of Act no. No. 89/2012 Coll., as amended, the Student in connection with the Student Registration Agreement on the On-site Course (hereinafter as „Agreement“) that the Student concluded/intends to conclude with the Company, that the Agreement falls under the regime of the Civil Code; and the Company hereby, in accordance with the provisions of § 1811 paragraph 2, states the following:

 

 1. a) The student takes note of the following data concerning the identity of the Company: legal entity, King Charles College, s.r.o., ID: 09673610, with its registered office at Nad Primaskou 2410/26, Prague, Czech Republic, e-mail: [email protected]..
 2. b) the subject of the Agreement is the provision of a preparatory course for study at Czech universities in the school year 2021/2022, in particular a preparatory course for admission examinations for university studies at the Charles University (hereinafter referred to as the “Course”) with the duration of 38 weeks..
 3. c) the total tuition fee for the abovementioned provision of services by the Company and Charles University (Partner), i.e. the Course, amounts to an amount of 16.500,- EUR (incl. VAT), while the amount of 3,500,- EUR of the total amount constitutes an advance payment on the tuition fee, and the Student hereby acknowledges that he/she is obliged to pay the advance payment immediately after signature of the Agreement. Besides the course tuition fee, the Student shall, immediately after signature of the Agreement, pay the Company the administration costs of the Partner in the sum of 348,- EUR . The payment of these costs is non-refundable, as the Student expressly requests to start the administration immediately upon conclusion of the Agreement (for non-EU students there is an additional obligation to pay an accommodation deposit and health insurance as a prerequisite for a students visa application).
 4. d) the above-mentioned total tuition fee (including the advance payment) and the administration costs of the Partner will be paid by the Student by wire-transfer to the Company’s following bank account in accordance with Article 9.10 of the Agreement.
 5. e) all Companys´ expenses for delivery of the services, i.e. the Course, are included in the above-mentioned total tuition fee for the Course and in the above-mentioned administration costs of the Partner. The Student hereby acknowledges that any costs and/or expenses associated with the admission examinations for university studies at the Charles University or any other university will be solely borne by the Student and are not part of the total tuition fee for the Course.
 6. f) The Student hereby acknowledges, that participation in the Course does not guarantee success in the admission exams for the university studies at the Charles University. The Student is entitled to cancel the Agreement within 14 days upon its conclusion, whereby the conditions of such cancellation are specified under Article 9.12 of the Agreement. For a cancellation form see below.
 7. g) the Agreement is concluded for a specific duration, namely from the date of the signature of the Agreement until the termination of the Course in accordance with the dates set out in Article 9.5 of the Agreement.
 8. h) in case there are less than 10 registered students in the Course, or in case of force major that prevents the Course from opening onsite in Prague, the Company is not bound to organize the Course onsite and, instead, all students registered to the onsite Course will be entitled to receive an online-live scientific course for a tuition fee of 5.000,- EUR. The right of the Student to terminate the agreement remains unaffected; the payment of administration costs of the Partner is, in any case, non-refundable.

 

Oznámení o odstoupení

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám

svého zákonného práva a oznamuji, že odstupuji od dohody o registraci studenta do kurzu na místě uzavřené dne…, předmětem které je dohoda smluvních stran o podmínkách studia v přípravném programu v anglickém jazyce ke studiu na vysokých školách v České republice,

 

V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14 denní lhůty stanovené dle ustanovení 9.12 dohody, Vás zároveň žádám o vrácení zálohy ve výši 3 500,- EURO dle článku 9.9 výše uvedené dohody na bankovní účet: …. a to nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy Společnosti na adresu uvedenou v záhlaví výše uvedené dohody.

 

V ………. dne ……….

 

……………………………

Student

 

Notice of cancellation

 

Pursuant to the provisions of Section 1829(1) in conjunction with the provisions of Section 1818 of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, I hereby declare that I cancel (withdraw from) the Student Registration Agreement on the On-site Course concluded on…, the subject matter of which is the agreement of the Contracting Parties on the conditions of study the preparatory programme in English for study at universities in the Czech Republic.

 

In the event of cancellation (withdrawal from) the agreement within the 14 days deadline pursuant to article 9.12 of the agreement above, I hereby request refund of the advance payment in the amount of 3,500 EUR pursuant to article 9.9 of the above agreement to the following bank account: … , no later than 14 days after delivery of this withdrawal to the Company.

 

In ………. on ……….

 

 

 

……………………………

Student