Data Protection Policy

Zásady zpracování osobních údajů

 

Student bere na vědomí, že Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté Studentem v souvislosti s Dohodou o registraci studenta do kurzu na místě, a to na základě a za účelem plnění smluvních závazků, které má Společnost podle této dohody a po dobu této dohody; za účelem plnění zákonných povinností ve lhůtě stanovené v těchto předpisech; a za účelem ochrany oprávněného zájmu Společnosti do 10 let od ukončení této dohody a dále pouze v rozsahu v souladu s předpisy o archivech. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným smluvním požadavkem, protože plnění dohody a dodržování zákonných povinností Společnosti a ochrana právních nároků Společnosti, jsou podmíněny jejich poskytnutím. Student je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Student je dále oprávněn požadovat od Společnosti informace o svých osobních údajích, přístup k jeho osobním údajům, vysvětlení jeho osobních údajů, omezení zpracování, doplnění, doplnění a likvidaci osobních údajů a vykonávat další práva podle Nařízení o ochraně osobních údajů. Student je oprávněn požadovat, aby mu Společnost (nebo třetí straně) předala osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a / nebo je předat jiné straně v tomto formátu. Všechna tato práva může Student uplatnit osobně nebo písemně na adrese sídla Společnosti. Společnost vyhoví požadavku až po řádné identifikaci Studenta. Pokud se Student domnívá, že během zpracování jeho osobních údajů dochází nebo došlo k porušení právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Student bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předány a zpracovány třetími stranami, které Společnosti poskytují právní, účetní, technické a organizační služby, a Univerzitě Karlově. Klient nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo EU (s možnou výjimkou státu Izrael) nebo mezinárodním organizacím.

 

 

Data protection policy

 

The Student acknowledges that the Company processes personal data provided by the Student in connection with the Student Registration Agreement on the On-site Course, on the basis and for the purpose of the fulfilment of contractual obligations which the Company has hereunder and within the duration of this agreement; for the purpose of the fulfilment of statutory obligations within the period defined in these regulations; and for the purposes of the protection of the Company´s legitimate interest within 10 years from the termination of this agreement, and further only to the extent in accordance with the regulation on archives. The provision of the Personal Data is a necessary contractual requirement, since the performance of the agreement; the compliance with the Company’s legal obligations; the protection of the Company’s legal claims, are conditional on their provision. The Student is entitled to object to processing of Personal Data. The Student is further entitled to request from the Company the information on his Personal Data, the access to his Personal Data, the explanation about his Personal Data, restriction of the processing, supplement, amendment and the liquidation of the Personal Data, and to exercise other rights according to the Regulation on the protection of personal data. The Student is entitled to request that the Company hand over the Personal Data to him (or to third party) in a structured, commonly used and machine-readable format and/or to transmit them to another party in this format. All these rights can be claimed by the Student personally or in writing at the address of the Company´s registered office. The Company will comply with the request only after the proper identification of the Student. If the Student believes that legal regulations concerning personal data protection are being or have been breached during processing of his Personal Data, he is entitled to lodge a complaint with a supervisory authority. In the Czech Republic a supervisory authority is The Office for Personal Data Protection. The Student acknowledges that his Personal Data may be handed over and processed by third parties which provide the Company with legal, accounting, technical and organizational services and to Univerzita Karlova. The Client does not intent to hand over the Personal Data outside EU (possibly except for The State of Israel) or to international organisations.